تکنولوژی و فناوری

تکنولوژی و فناوری

تکنولوژی و فناوری چیست؟

تکنولوژی و فناوری شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاه‌ها ، ماده‌ها و فرایندهایی است که معضل های انسان را برطرف میکند به عبارتی، تکنولوژی و فناوری فعالیتی انسانی میباشد و از همین جهت کهن تر از دانش و مهندسی است.

اصطلاح تکنولوژی و فناوری

استفاده از اصطلاح تکنولوژی و فناوری به میزان قابل توجهی بیش از ۲۰۰ سال گذشته تغییر کرده، زیرا قبل از قرن بیستم این اصطلاح در زبان انگلیسی نیز غیر معمول بود و معمولا به توصیف و یا مطالعه هنرهای سودمند اشاره داشت. اصطلاح تکنولوژی و فناوری اغلب به آموزش های فنی، در موسسه تکنولوژی ماساچوست متصل است. اما تکنولوژی و فناوری با مفهوم امروزی با انقلاب صنعتی دوم افزایش یافت. سازمان ملل متحد، تکنولوژی و فناوری را به عنوان مجموعه اطلاعات، مهارتها، روش ها و ابزار لازم برای ساختتن محصولات مورد نیاز و کاربرد آنها و یا تامین خدمات مفید و مورد نیاز پذیرفته است.

تکنولوژی و فناوری از نگاه مهندسین

از نگاه مهندسین، تکنولوژی و فناوری ابزار یا فرآیندی است که برای ساختن محصولات بهتر به کار گرفته میشود. اما از نظر اهل علم، تکنولوژی و فناوری محصول نهایی تحقیقات یا همان دانش فنی و اطلاعاتی است که میتواند به محصولی تجاری تبدیل شود.

سوالات رایج تکنولوژی و فناوری

اما سوال این است که تکنولوژی و فناوری و ابزارهای آن به خودی خود مهم است؟ یا تاثیر اجتماعی آن؟ چه کسی باید تکنولوژی و فناوری را به مفهوم فنی آن را بررسی کند؟ و چه کسانی تاثیرات تکنولوژی و فناوری را بررسی کنند؟ و آیا بهتر نیست در کنار بررسی فنی تاثیرات اجتماعی آن نیز بررسی شود؟